Theuma Disclaimer

De website van Theuma is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De uitleg of advies op die op de website wordt gegeven is algemeen van aard en heeft geen betrekking op een specifieke situatie of probleem. Wij adviseren u dan ook technisch of anderszins advies in te winnen met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op onze website voordat u tot actie over gaat.

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Theuma eigenaar is; Theuma NV en Theuma DoorSystems NV te Bekkevoort, Theuma DoorSystems BV en Theuma Metal Industries BV te Nijkerk.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Theuma, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Theuma te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op onze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en van tijd tot tijd wordt bijgehouden, kunnen wij u niet garanderen dat de informatie juist en volledig is of blijft. Theuma kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op onze website.

Koppelingen naar websites die niet van Theuma zijn

De Theuma – websites kunnen koppelingen/ hyperlinks bevatten naar websites van derden. Theuma heeft geen zeggenschap over die sites en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Theuma zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met onze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Theuma – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Nieuwsbrief
Laden...Laden...


Volg ons op
Kwaliteitskeurmerken